„Tutučio“ tautinės muzikos mokykla

Lietuviškasis vaikų folkloras yra ypač gyvybingas ir gausus. Valstiečių vaikams folkloras buvo auklėtojas ir ugdytojas. Lopšinės, žaidimai ir šokiai atskleisdavo jiems supantį pasaulį, mokė pamilti darbą, skirti gėrį nuo blogio.

1979 m. įsteigtas vaikų folklorinio meno ansamblis „Tututis“ savo veiklą vystė Kauno Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto gamyklos kultūros ir sporto rūmų patalpose, vėliau persikėlė į Lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejų (dabar – Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyrių). Buvo apibrėžti darbo tikslai: supažindinti vaikus su liaudies menu, prisiminti liaudies dainas, tautosaką, mokyti dainuoti liaudišku stiliumi. Iki tol nė viena Lietuvoje veikusi vaikų muzikos mokykla to nepuoselėjo.

Per 25 savo veiklos metus „Tututis“ pelnė ne tik liaudies kolektyvo, bet ir daugelio folkloro konkursų laureato vardą, organizavo bei dalyvavo daugelyje koncertų, tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose pelnė garbingus apdovanojimus, ugdė patriotizmą ir tautinę savimonę, tapo neatskiriama Kauno kultūros istorijos dalimi.

Savo veiklą „Tutučio“ tautinės muzikos mokykla baigė 2004 metais.

Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriaus rinkinio saugotoja Eglė Adomulytė

Pradžia

Pirmąsias repeticijas Kauno m. Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto gamyklos kultūros ir sporto rūmų (DPG KS) vaikų folkloro ansamblis pradėjo 1978 metų rudenį. 1979 m. gegužės 19 d. DPG KS rūmuose įvyko pirmasis ansamblio pasirodymas – premjera. 1979 m. birželio 30 d. – liepos 1 d. ansamblis dalyvavo II tarprajoniniame etnografinių kolektyvų konkurse-šventėje „Ant marių krantelio“ Rumšiškėse, LTSR liaudies buities muziejuje, ir užėmė I vietą. Tų pačių metų lapkričio 18 d. vykusios zoninės meninės saviveiklos apžiūroje konkurse ansamblis užėmė I vietą. Gruodžio 16 d. vykusioje respublikinėje apžiūroje Vilniuje taip pat pelnyta I vieta.

Nuotraukoje – Kauno Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto gamyklos vaikų folkloro ansamblio pasirodymas antrajame tarpregioniniame folkloro atlikėjų konkurse „Ant marių krantelio“ Rumšiškėse, LTSR liaudies buities muziejuje.

Į ansamblį buvo priimami vaikai nuo 6–8 metų, į parengiamąją grupę – nuo 3 metų. V. Stulga, primindamas kaimo kultūrą, ansambliečių grupes skirstydavo į „Žąsiganius“, „Pusmerges“ bei „Pusbernius“, „Bernus ir Mergas“. Mokslo metai prasidėdavo rugsėjo 1-ąją. Kanklių ir pučiamųjų kursas truko 5 metus, smuiko – 7 m.

Daugiau

Nuotraukoje – Gražina Stulgienė Kauno Spalio 50-mečio Dirbtinio pluošto gamyklos kultūros ir sporto rūmuose veikusio vaikų folkloro ansamblio, „Žąsiganių“ grupės repeticijos metu. 1979–1980 m.

Mokinių paruošimas buvo profesionalus: vokalo, solfedžio, kanklių, smuiko, akordeono, fortepijono, keramikos, tautodailės, dailės ir piešimo disciplinas dėstė Kauno J. Gruodžio muzikos mokyklos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei kitų meno mokyklų dėstytojai bei absolventai.

Priešmokyklinės grupės mokytojais įvairiais laikotarpiais dirbo: Leonas Ulevičius, Teofilė Vozbutienė, Žydrė Baubienė, kanklių specialybės mokytojos – Danutė Šimakauskaitė, Janina Mykolaitytė, Dileta Kubilienė (Gervytė), Aušra Masteikaitė, Danguolė Račienė (Šimkutė), Laura Lukenskienė (Gedutytė), birbynės ir lamzdelio – Ričardas Navickas, Raimondas Kukanauskas, Narutis Baginskas, Dalius Ivanauskas, smuiko – Lina Apuokienė, vokalo – Aldona Kunčienė (Mikšytė), Stasė Garbatavičiūtė, Eglė Starkevičienė (Vaitiekūnaitė), Rita Nikolskienė, Jolanta Anusauskienė (Naruševičiūtė), fortepijono – Sonata Bielionytė, Daina Šliuželytė, Daiva Paliulienė, solfedžio – Aida Žiauberytė, choreografijos – Margarita Tomkevičiūtė ir kt.

Nuotraukoje Kalėdinis koncertas. Mokytoja Janina Mykolaitytė su mokinėmis.

Pirmieji pasiekimai

1980 m. spalio 18 d. įvyko Respublikos laureatų koncertas Rumšiškėse. Ansambliui įteikiamas prizas ir Pirmojo laipsnio diplomas. Tų pačių metų rugsėjo 13 d. įvyko antroji etnografinių kolektyvų šventė-konkursas „Ant marių krantelio“, ansambliui buvo skirta I vieta. 1980 m. spalio 18 d. respublikos laureatų koncerto Rumšiškėse metu ansambliui įteikiamas prizas ir Pirmojo laipsnio diplomas.

Daugiau

Nuotraukoje spaudinys diplomas. Kauno Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto gamyklos vaikų folkloro ansamblis etnografinių kolektyvų konkurse „Ant marių krantelio“ užėmė I vietą. Konkursas vyko 1980 m. spalio 18 d.

„Tututis“

1984 m. kovo 29 d. Kauno Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto gamyklos kultūros ir sporto rūmų vaikų folkloro ansambliui suteikiamas liaudies kolektyvo vardas „Tututis“. Tų pačių metų gegužės 18 d. kolektyvas koncertavo Talino muzikos instrumentų muziejuje ir J. Tompos vardo pionierių rūmuose.

Daugiau

Birželio 22–23 d. dalyvavo didelio pasisekimo sulaukusiame dzūkų dainų koncerte Rumšiškėse LTSR Liaudies buities muziejuje. Rugsėjo 20 d. JAV lietuvių išeivių draugijos prezidentas G. Karosas nufilmavo „Tutučio“ programą, skirtą parodyti išeivijai JAV ir kitose šalyse.

Nuotraukoje spaudinys nutarimas Kauno Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto gamyklos folkloro ansambliui suteikti vardą „Tututis“.

1984 m. „Tutučio“ mokyklos mokiniai su mokytoja Danute Šimakauskaite lankosi pas kanklininką Juozą Lašą Anykščių r. Savičiūnų kaime.

Nuotraukoje „Tutučio“ vaikai su mokytoja Danute Šimakauskaite (pirma iš dešinės) svečiuose pas kanklių meistrą J. Lašą.

1985 m. gegužės 29 d. Kauno Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto gamyklos rūmuose įvyko koncerto „Graži mūsų šeimynėlė“ premjera. 1985 m. birželio 1 d. – koncertas Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse skirtas vaikų gynimo dienai. Respublikos televizija įrašė programos dalį ir interviu su dalyviais laidai „Panorama“. Lapkričio 8–10 d. ansamblis dalyvauja renginyje „Vaikų ir jaunimo folkloro dienos ’85“ Dirbtinio pluošto gamyklos kultūros ir sporto rūmuose.

Gruodžio 18 d. vaikų folkloro ansamblis „Tututis“ koncertuoja LTSR valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų salėje Liaudies muzikos katedros 10-mečio proga.

Nuotraukoje „Tutučio“ nariai Klaipėdos konservatorijos Liaudies muzikos katedros dešimtmečio minėjime.

1986 m. balandžio 26 d. jaunieji „Tutučio“ armonikieriai groja šventėje „Atataria trimitai“ Kaune. Tų pačių metų lapkričio 8–10 d. koncertuoja festivalyje „Vaikų ir jaunimo folkloro dienos ’86“ Dirbtinio pluošto gamyklos kultūros ir sporto rūmuose. 200-ojo koncerto jubiliejaus proga sukurta „Tutučio“ ansamblio emblema.

Daugiau

Nuotraukoje šventės „Atataria trimitai“ žiūrovai ir „Tutučio“ nariai.

1986 m. gegužės 27 d. ansamblis mini savo 200-ojo koncerto jubiliejų ir birželio 1 d. dalyvauja koncerte „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje.

Nuotraukoje „Tutučio“ emblemos eskizas, skirtas pažymėti 200-ajam koncertui.

1987 m. sausio 1–4 d. „Tutučio“ ansamblis koncertavo Maskvoje. Sausio 17 d. ansamblis pažymėjo savo 250-tojo koncerto jubiliejų Dirbtinio pluošto gamyklos ir sporto rūmuose. Kovo 23 d. įvyko koncertas Leningrado sąjunginiame teatro ir kinematografijos institute. Liepos 15–19 dienomis „Tututis“ dalyvauja „Baltica-87“ tarptautiniame folkloro festivalyje Vilniuje. Liepos 26 d. Lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje lankosi Vokietijos televizija, filmuoja laidą apie muziejų ir „Tututį“.

Nuotraukoje „Tututis“ „Baltica-87“ folkloro festivalyje Vilniuje 1987 m. liepos 14–15 dienomis.

1988 m. vasario 26 d. „Tutučiui“ įteikiama respublikinė komjaunimo premija. 1988 m. gruodžio 26 d. ansamblis reorganizuotas į vaikų folkloro teatrą-studiją prie Lietuvos tautinės muzikos instrumentų muziejaus.

Daugiau

Nuotraukoje 1988 m. vasario 26 d. interviu Verkių rūmuose Lietuvos radijui su diktore Egle Bučelyte komjaunimo premijos įteikimo metu.

1988 m. rugpjūčio 12–16 d. ansamblis dalyvauja tarptautiniame folkloro festivalyje Maskvoje M. Gorkio kultūros ir poilsio parke.

Nuotraukoje diplomas Kauno Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto gamyklos vaikų liaudies folkloro ansambliui „Tututis“ už aktyvų dalyvavimą tarptautiniame folkloro festivalyje „Maskva-1988“.

1989 m. balandžio 1–2 d. „Tututis“ koncertuoja tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica-89“ Taline. Tų pačių metų vasarą muziejų ir „Tututį“ filmuoja Vokietijos ir Suomijos televizija, vaikai koncertuoja muziejuje viešintiems Kinijos parlamentarams, Lenkijos, Urugvajaus, Brazilijos, Vengrijos svečiams. 1989 m. lapkričio 23 d. „Tutučio“ pedagogėms Gražinai Stulgienei ir Danutei Šimakauskaitei suteikiamas LTSR nusipelniusių artisčių garbės vardas.

1990 m. Kauno miesto mero potvarkiu atidaryta „Tutučio“ tautinės studijos mokykla. 1992 m. įkurta „Tutučio“ tautinės studijos mokytojų kapelija „Kolegos“, spalio 30 d. įvyko kapelijos premjera Lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje. 1993 m. gegužės-birželio mėn. „Tutučio“ mokytojų kapela koncertavo ir skaitė paskaitas JAV.

Nuotraukoje tautinės muzikos mokyklos „Tututis“ mokytojų kapelija „Kolegos“ koncertuoja Los Andžele (JAV).

1992 m. kovo 16 d. „Tututis“ keliasi į naujai suremontuotas patalpas Zamenhofo g. 8. Čia vadinamosiose kamerinėse salėse vyks pamokos, koncertai ir pasirodymai. Naująsias klases šventina kun. Ričardas Mikutavičius.

Nuotraukoje „Tutučio“ mokytojai su kun. Ričardu Mikutavičiumi vienoje iš auditorijų. Iš kairės: Eglė Starkevičienė (Vaitiekūnaitė), Aldutė (pavardė nežinoma), Margarita Tomkevičiūtė, nežinomas vyras, Jolanta Naruševičiūtė, nežinoma moteris, kun. Ričardas Mikutavičius, Danguolė Račienė (Šimkutė), Vaidotas Stulga, Dalius Ivanauskas, Daiva Paliulienė, Daina Šliuželytė, Dileta Kubilienė (Gervytė).

1994 m. lapkričio 26 d. „Tutučio“ „Žiogų“ kapelija koncertuoja 25-oje „Grok, Jurgeli“ šventėje. 1995 m. vasario 26 d. LTV transliuojama laida „Šalia mūsų. Žąsiganių mokykla“. 1996 m. gegužės 25 d. „Tutučio“ mokiniai koncertuoja Mykolo Arkangelo bažnyčioje per Sekmines. Mišias laiko kun. R. Mikutavičius.

Daugiau

Notraukoje „Tutučio“ mokiniai Mykolo Arkangelo bažnyčioje per Sekmines. Mišias laiko kun. R. Mikutavičius.

1996 m. vasario 24 d. „Tututis“ dalyvauja III respublikinio J. Švedo atlikėjų konkurso antrame ture. Mokytojos Janinos Mykolaitytės mokinės Gabija Ražaitytė, Aistė Barkauskaitė pasirodė puikiai, Laura Baranauskaitė, kaip geriausia atlikėja, pateko į trečią turą. 1996 m. pavasarį „Tutučio“ muzikos mokykloje apsilanko garbingas svečias – Juozas Telešius. Meistras pasakoja apie kankliavimą, skambina savo gamybos kanklėmis.

Nuotraukoje prieš klasę sėdi kanklininkas J. Telešius ir groja kanklėmis. Pirmoje eilėje antra iš kairės – parengiamosios grupės mokytoja Teofilė Vozbutienė.

1999 m. kovo 5 d. „Tututis“ dalyvavo tradicinėje vaikų liaudiškų kapelijų šventėje „Jurgut, Jurgut, grok!“. Taip pat šventėje dalyvavo Alytaus „Tarškutis“, Pivašiūnų „Griežliukė“, Panevėžio laisvalaikio centro vaikų kapelija, Noreikiškių–Ringaudų vaikų kapelija.

Daugiau

Kapelijas sveikino Kauno apskrities sekretorius V. Senvaitis, Kauno apskrities kultūros skyriaus vedėjas R. Yla ir P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos muziejaus administracija. Gegužės 26 d. muziejaus kieme iškilmingai atidengiama skulptūra „Giesmė smuikui“. Skulptūrą šventino tėvas Stanislovas, renginį filmavo LNK televizija.

Nuotraukoje skulptūros „Giesmė smuikui“ atidengimo vakaras. Skulptūrą šventina tėvas Stanislovas.

2004 m. balandžio 24 d. „Tututis“ dalyvavo respublikinėje tradicinėje vaikų ir jaunimo kapelijų šventėje „Jurgut, Jurgut, grok“.

Paskutinis koncertas įvyko 2004 m. lapkričio 26 d. Kauno Viršužiglio sanatorijoje. „Tutučio“ tautinės studijos mokykla savo veiklą baigė. Per 25-erius veiklos metus „Tutučio“ tautinės studijos mokykla surengė ir dalyvavo daugiau nei 500 koncertų ir pasirodymų Lietuvoje ir užsienyje, vykdė aktyvią švietėjišką ir muzikinę veiklą.

„Ansamblis man padovanojo dainą visam gyvenimui. Ir tikslą – studijuoti lietuvių kalbą ir literatūrą. Noras neatėjo savaime. Jis pamažu gimė per devynerius „Tutučio“ gyvavimo metus.“ Auksė Januševičiūtė. „Moksleivis“ 1986, Nr. 10, p. 6.

Nuotraukoje „Tutučio“ dainininkai, muzikantai ir šokėjai. Prie būgnų ekspozicijos pirma iš kairės stovi Žydrė Baubienė, pirma iš kairės sėdi Jolanta Naruševičiūtė, pirma iš dešinės – Rasa Stalioraitytė.

PARODOS PABAIGA

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link