Įrašas

Kur nuveda knyga

Bendra lietuvių–lenkų istorija visuomet buvo sudėtinga tema. Ypač Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu, kai buvo okupuotas ir prie Lenkijos prijungtas Vilniaus kraštas. Suprantama, tuo metu tarp Lietuvos ir Lenkijos valstybių nevyko jokie diplomatiniai santykiai. Tik XX a. ketvirtame dešimtmetyje, didėjant karo su Vokietija grėsmei, Šiaurės ir Vidurio Rytų valstybėms jungiantis į bendrą bloką, aktyviai raginant užsienio šalims ir atsiradus santykių sureguliavimo šalininkų Lietuvoje, po 1938 metų Lenkijos ultimatumo buvo užmegzti diplomatiniai santykiai.

Žiauraus ir daugybės aukų pareikalavusio karo išvakarėse, Varšuvoje, Lietuvių draugų draugijos (Związek Przyjaciół Litwy) pastangomis 1939 metais lenkų kalba buvo išleista Julios Wichert-Kajruksztisowos (Julija Vichertaitė-Kairiūkštienė, 1864–1949) sudaryta „Lietuvių poezijos antologija“ („Antologia poezji litewskiej“).

Poetė, vertėja Julia Wichert-Kajruksztisowa buvo lietuvių pedagogo Juozo Kairiūkščio (1855–1937) žmona, gydytojo Jono Kairiūkščio, dailininkų ir dailėtyrininkų Vytauto Kairiūkščio ir Halinos Kairiūkštytės-Jacinienės motina. Juozas Kairiūkštis dėstė Seinuose, vėliau Veiverių mokytojų seminarijoje, iš Lietuvos ištremtas už dalyvavimą 1905–1907 metų revoliuciniuose įvykiuose. Dėstė Jendžèjuvo (Jędrzejów), Vilniaus, Voronežo gimnazijose, 1919–1927 (iki uždarymo) buvo Vilniaus lietuvių mokytojų seminarijos direktorius. J. Wichert-Kajruksztisowa eilėraščius pradėjo rašyti tik sulaukusi keturiasdešimties, išleido eilėraščių rinkinius „Błędne ognie“ („Žaltvykstės“, Vilnius, 1924) ir „Kwiaty i chwasty miłości“ (Meilės gėlės ir piktžolės, Vilnius, 1925).

Būtent šie du poezijos rinkiniai saugomi Kauno miesto muziejaus Miko ir Kipro Petrauskų namuose, su autorės dedikacija dovanoti poetei Elenai Žalinkevičaitei-Petrauskienei, rašiusiai Alės Sidabraitės pseudonimu.

Abiejuose rinkiniuose yra dovanojimo įrašai. Knygelės „Blędne ognie“ įrašas skelbia: „Poetei ir literatei p. A. Sidabraitei-Petrauskienei – autorė. „Akimirka tų neaiškių troškimų, kai dvasia virš horizonto nuskrenda, tavęs amžinai ilgiuosi, „siela nepalytėta“ (Poetce i literatce p. A. Sidabraite-Piotrowskiej – autorka / „A chwile tych pragnień niejasnych, Gdy duch nad poziomy ulata Jest wieczną za tobą tęsknotą – „Anima immaculata.“).

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link